Szukaj

Regulamin

Usługa i sprzedaż produktów świadczona jest przez Fasadio Magdalena Sobczyńska, NIP 8331388545, REGON 369843764 (dalej: Fasadio), na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu internetowego projektyelewacji.pl (dalej: Regulamin Serwisu).

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Dzień startu Usługi – termin faktycznego rozpoczęcia przez Usługodawcę wykonywania Projektu, poprzedzony uzyskaniem od Klienta informacji dotyczących stanu zastanego budynku, na którym zostanie wykonany projekt elewacji, wytycznych projektowych w formie ankiety oraz odpowiednich zapisów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Warunków Zabudowy i innych dokumentów planistycznych bądź regulacyjnych, co do których zachodzi obowiązek dostosowania wyglądu elewacji i otoczenia na działce. Od tego dnia liczą się terminy na sporządzenie przez Usługodawcę koncepcji projektowej
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Projekt – projekt elewacji domu jednorodzinnego wolnostojącego, w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej o powierzchni użytkowej budynku nie przekraczającej 300 mkw, w zakresie koncepcji w ilości zależnej od wybranego pakietu, poprawek, oraz dokumentów kosztorysowych i wykonawczych
 5. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem www.projektyelewacji.pl/regulamin
 6. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem www.projektyelewacji.pl
 7. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą w sposób opisany w Regulaminie, mocą której Usługodawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Klienta Usługę za wynagrodzeniem płatnym z góry w chwili zawierania Umowy,
 8. Usługa – usługa wykonywana na odległość, polegająca na wykonaniu projektu elewacji według zapotrzebowania Klienta; szczegóły związane z realizacją Usługi zostały opisane w Regulaminie,
 9. Usługodawca – Fasadio Magdalena Sobczyńska, NIP 8331388545, REGON 369843764.
 10. Produkt - towar prezentowany w sklepie internetowym Serwisu.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca zapewnia Klientowi możliwość zawarcia Umowy lub zakupu Produktu.
 2. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy i aktualny system operacyjny (Windows, Linux, Mac OS X),
  3. standardowa i aktualna przeglądarka internetowa (Safari, Chrome, Firefox),
  4. aktywny adres e-mail.
 1. Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania danych osobowych. Zawarcie Umowy wymaga natomiast podania określonych danych osobowych (adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres). Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT, musi również podać dane do wystawienia faktury (firma, numer NIP, adres siedziby).
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.
 3. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.
 4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Serwisu była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do przesyłanych danych wynikający z okoliczności leżących po stronie Klienta, takich jak np. oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na urządzeniu Klienta.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Usługodawca może w każdej chwili podjąć decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Serwisu. Usługodawca może również w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie, wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Serwisu.
 7. Usługodawca jest uprawniony do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i obsługi Serwisu.
 8. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  3. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługodawca zapewnia Klientowi możliwość zawarcia za pośrednictwem Serwisu Umowy w sposób opisany w § 4 Regulaminu.
 2. Usługodawca zapewnia również Klientowi możliwość zapisania się do newslettera. Zapis do newslettera możliwy jest podczas zawierania Umowy lub niezależnie od zawarcia Umowy poprzez wypełnienie dedykowanego formularza zapisu do newslettera. Zapis do newslettera wymaga podania danych osobowych w postaci imienia oraz adresu e-mail.
 3. Newsletter polega na tym, że Usługodawca przesyła Klientowi na jego adres e-mail informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z Projekty Elewacji.
 4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej do Klienta w ramach newslettera.
 5. Usługi, o których mowa powyżej świadczone są na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu.

Wszelkie reklamacje związane z usługami, o których mowa powyżej, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@projektyelewacji.pl

§ 4. Zawarcie Umowy

 1. W celu zawarcia Umowy Klient musi podjąć następujące kroki:
  1. wybrać interesujący Klienta pakiet Usługi i przejść do formularza zamówienia,
  2. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu,
  3. złożyć stosownej treści oświadczenia, zaznaczając odpowiednie checkboxy,
  4. kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”.
 1. Po kliknięciu w przycisk “Kupuję i płacę”, Klient zostanie przeniesiony do bramki płatności Przelewy24 celem dokonania zapłaty za Usługę. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany na stronę z potwierdzeniem zawarcia Umowy. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Usługodawcą. Potwierdzenie zawarcia Umowy Klient otrzyma również na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 2. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Umowy w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 3. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 3 powyżej.

§3 ZAKUPY W SERWISIE

 1. Serwis prowadzi sprzedaż detaliczną oraz umożliwia zapoznanie się z ofertą i wysłanie zapytania ofertowego dla sprzedaży detalicznej.
 2. Sprzedawca umożliwia realizację zamówienia i dostawę Produktów na terenie wybranych miast Polski podanych w zakładce Dostawa i płatności. Realizacja zamówienia i dostawy na innym obszarze jest możliwa tylko po wcześniejszym kontakcie i otrzymaniu jednoznacznego potwierdzenia od Sprzedawcy.
 3. Ceny wszystkich Produktów widoczne w Serwisie to ceny brutto (zawierające podatek VAT), wyrażone w złotych polskich.
 4. Produkty mogą nieznacznie odbiegać wagą od podanej wagi na stronie Serwisu. Podane ceny są cenami za pakiety lub produkty, a Klient dodając Produkt do wirtualnego koszyka zgadza się na otrzymanie Produktu, którego ilość zostanie przeliczona według zadeklarowanego zapotrzebowania.
 5. W celu złożenia zamówienia należy wykonać następujące kroki:
  1. Wybrać Produkt lub Produkty i dodać je do wirtualnego koszyka.
  2. W widoku Koszyk użyć przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”.
  3. Uzupełnić wymagane dane osobowe i wybrać metodę płatności.
  4. Nacisnąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  6. Zdjęcia są jedynie poglądową prezentacją produktów. Właściwe ilości przeliczone na sztuki produktów mogą zostać dostarczone w innych rozmiarach dostarczone . Ze względu na charakter sprzedawanych produktów mogą się one różnić od przedstawionych na zdjęciach.


§ 4 KOSZTY I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Produkty dostarczane są wyłącznie na terenie Warszawy za pomocą własnego transportu lub wyspecjalizowanej, zewnętrznej firmy pod adres podany w Formularzu zamówienia
 2. Dostawa zostanie zrealizowana we wskazanym w Formularzu terminie (nie później niż 14 dni od zrealizowania płatności, w tym płatności kartą płatniczą). Godziny dostarczenia zamówienia są orientacyjne, zależy od lokalizacji i zdarzeń drogowych.
 3. Dostawa produktu jest bezpłatna.

§ 5. Płatność

 1. Dostępne formy płatności w ramach płatności Shoplo:
  1. Karty płatnicze:
   1. Visa
   2. Visa Electron
   3. MasterCard
   4. MasterCard Electronic
   5. Maestro
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. Płatność za Usługę dokonywana jest w całości z góry, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu
 4. Kwota płatności odpowiada wynagrodzeniu należnemu Usługodawcy z tytułu realizacji Usługi. Wynagrodzenie zależne jest od wybranego przez Klienta pakietu Usługi. Wszystkie pakiety opisane są w Serwisie.
 5. Płatność możliwa jest z wykorzystaniem płatności Przelewy24. Operatorem usługi płatności Przelewy24 jest firma PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, posiadająca status krajowej instytucji płatniczej oraz zgodę NBP na prowadzenie działalności rozliczeniowo – rozrachunkowej. Więcej informacji o Blue Media dostępnych jest na stronie na https://www.przelewy24.pl
 6. W razie konieczności zwrotu Klientowi płatności, zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego został wykonany szybki przelew elektroniczny albo na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej wykorzystanej w transakcji.
 7. Jeżeli Klient zgłosi żądanie otrzymania faktury, fakturę dokumentującą dokonaną płatność otrzyma w formie elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.


§ 7. Usługa

 1. Usługa realizowana jest na podstawie Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do realizacji Usługi jest zapłacenie z góry przez Klienta całości wynagrodzenia za Usługę. W przypadku płatności kartą, realizacja Usługi rozpocznie się z momentem uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 2. Po dokonaniu zapłaty wynagrodzenia, Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie informacji o Tygodniu startu usługi w którym zostanie uzgodniony z Klientem Dzień startu Usługi.
 3. Wszystkie terminy, o których mowa poniżej wyrażone są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Usługodawca deklaruje swój czas pracy w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00 W razie podjęcia jakiejkolwiek czynności przez Klienta poza wskazanymi godzinami pracy, termin realizacji czynności zastrzeżony przez Usługodawcę liczony jest od następnego dnia roboczego.
 4. Od momentu zapłaty wynagrodzenia do Dnia startu Usługi, Usługodawca ustala z Klientem jego oczekiwania i zapotrzebowania co do zamawianego projektu. Ustalenia będą dokonywane z wykorzystaniem systemu ankietowego. Ankieta zostanie wysłana na adres e-mail Klienta automatycznie po odnotowaniu płatności za Usługę.
 5. Klient wypełnia ankietę i odsyła ją drogą e-mail Usługodawcy – w terminie 3 dni. Jeżeli Klient nie odeśle w tym terminie uzupełnionej ankiety – Usługodawca wysyła mu e-mail z wyznaczeniem dodatkowego 3 -dniowego terminu na wysłanie ankiety. Jeżeli Klient nie wyśle uzupełnionej ankiety w dodatkowo wyznaczonym terminie – Usługodawca ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem na przyszłość (tj. z zachowaniem całego zapłaconego przez Klienta wynagrodzenia).
 6. Po otrzymaniu przez Usługodawcę wypełnionej przez Klienta ankiety, Klient automatycznie otrzyma prośbę o przesłanie rysunków technicznych budynku lub instrukcję inwentaryzacji budynku
 7. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania instrukcji inwentaryzacji, Klient zobowiązany jest dokonać inwentaryzacji i przesłać Usługodawcy jej wyniki na adres biuro@projektyelewacji.pl, tj. wymiary oraz zdjęcia domu, którego dotyczy zamawiany projekt. Jeżeli Klient nie odeśle w tym terminie wyników inwentaryzacji – Usługodawca wysyła mu e-mail z wyznaczeniem dodatkowego 2 -dniowego terminu na wysłanie wyników inwentaryzacji. Jeżeli Klient nie wyśle wyników inwentaryzacji w dodatkowo wyznaczonym terminie – Usługodawca ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem na przyszłość (tj. z zachowaniem całego zapłaconego przez Klienta wynagrodzenia).
 8. Architekt odpowiedzialny za realizację Usługi po stronie Usługodawcy w ciągu 3 dni roboczych sprawdzi inwentaryzację. W razie wykrycia jakichkolwiek nieścisłości, do Klienta zostanie wysłana prośba o doprecyzowanie, z wyznaczonym terminem; jeżeli Klient nie odeśle w tym terminie doprecyzowania inwentaryzacji – Usługodawca wysyła mu e-mail z wyznaczeniem dodatkowego 2 – dniowego terminu na wysłanie doprecyzowania inwentaryzacji. Jeżeli Klient nie wyśle doprecyzowania inwentaryzacji w dodatkowo wyznaczonym terminie – Usługodawca ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem na przyszłość (tj. z zachowaniem całego zapłaconego przez Klienta wynagrodzenia).
 9. Po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości, dojdzie do zatwierdzenia inwentaryzacji.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w wykonaniu inwentaryzacji po stronie Klienta, w szczególności za błędne wymierzenie budynku, którego dotyczy zamawiany projekt.
 11. W ciągu dwóch dni od Dnia startu Usługi Usługodawca przeprowadzi z Klientem rozmowę wstępną, podczas której doprecyzuje wszystkie oczekiwania i zapotrzebowania Klienta w stosunku do projektowanej elewacji budynku.
 12. W ciągu 7 dni roboczych od przeprowadzenia rozmowy wstępnej z Klientem, Usługodawca udostępni Klientowi wstępne koncepcje elewacji.
 13. Koncepcja, o której mowa w ust. 12 powyżej, zostanie udostępniona Klientowi w formie elektronicznej. Klient ma 3 dni robocze od chwili udostępnienia mu rzutu na zaakceptowanie rzutu albo przesłanie listy oczekiwanych poprawek. Przesłanie przez Klienta informacji o braku akceptacji, bez równoczesnego wysłania listy oczekiwanych poprawek nie będzie uznane i nie wywoła skutku. Poprawki mogą dotyczyć wyboru dekorów i układu kompozycyjnego. Klient ma prawo do 3 rund poprawek na tym etapie (w każdej rudzie poprawek terminy wskazane w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio). Jeżeli Klient nie odeśle w ww. terminach informacji o zaakceptowaniu koncepcji albo listy oczekiwanych poprawek- Usługodawca wysyła mu e-mail z wyznaczeniem dodatkowego 2 – dniowego terminu na wysłanie informacji o zaakceptowaniu koncepcji albo listy oczekiwanych poprawek. Jeżeli Klient nie wyśle informacji o zaakceptowaniu koncepcji albo listy oczekiwanych poprawek w dodatkowo wyznaczonym terminie – Usługodawca ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem na przyszłość (tj. z zachowaniem całego zapłaconego przez Klienta wynagrodzenia).
 14. W ciągu 7 dni roboczych od zatwierdzenia koncepcji, Usługodawca przekaże Klientowi ostateczny projekt elewacji w formie dokumentacji technicznej. Wraz z projektem Klient otrzyma, również w formie elektronicznej, listę zakupów obejmującą wszystkie elementy uwzględnione w projekcie. Wraz z przekazaniem Klientowi ostatecznego projektu oraz listy zakupów Usługę uważa się za zrealizowaną w całości.
 15. Po przekazaniu ostatecznego projektu Klient ma obowiązek zweryfikować rysunki i listę zakupów w ciągu 5 dni roboczych. Może zgłosić swoje uwagi tylko do elementów które nie zostały zaakceptowane (lub uznane za zaakceptowane zgodnie z ust.14 zdanie przedostatnie) na poprzednich etapach.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona jedynie do wad przesłanego Projektu:
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Projektu na budowie, w tym w szczególności za właściwy montaż elementów elewacji,
  2. Usługodawca w ramach projektu uwzględnia najwyższej jakości gotowe produkty, dostępne na rynku – Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za materiały zastosowane w toku realizacji Projektu, odpowiedzialność za te materiały ponosi ich producent lub sprzedawca;
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub niedostosowaniem projektu do możliwości fizycznych użytkowników.
 2. Jeżeli Usługodawca i Klient indywidualnie ustalą, że Usługodawca wykona projekt pergoli, zadaszeń lub innych urządzeń, Usługodawca ponosi odpowiedzialność jedynie za wady przesłanego projektu – Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie projektu oraz za wady materiałów, za które odpowiedzialność ponoszą odpowiednio: wykonawca projektu oraz producent lub sprzedawca.

§ 8. Licencja

 1. Z chwilą zrealizowania Usługi, poprzez przekazanie Klientowi ostatecznego Projektu elewacji w formie dokumentacji, Usługodawca automatycznie (bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń) udzieli Klientowi niewyłącznej, bezterminowej licencji na korzystanie z przesłanego Klientowi Projektu na następującym polu eksploatacji: jednorazowe wykorzystanie projektu w ramach wykończenia elewacji, którego dotyczyła Usługa.
 2. Architekt zapewnia, że w chwili powstania Projektu będą mu przysługiwać wszelkie prawa autorskie (majątkowe i osobiste) do projektu, które nie będą w żaden sposób ograniczone.
 3. Klient nie będzie uprawniony do
  • rozporządzania Projektem, w tym przenoszenia na osoby trzecie jakichkolwiek praw do Projektu; wprowadzania projektu do obrotu,
  • dokonywania zmian i adaptacji Projektu, a także włączania Projektu do innych utworów, w tym zmiany formy przedstawienia Projektu, a także uprawniania do dokonywania zmian przez innych projektantów,
  • używania dokumentacji projektowej celem sporządzenia innego projektu na potrzeby Klienta.
 1. Usługodawca jest uprawniony do wykorzystania wykonanego w ramach Usługi Projektu w prowadzonej przez siebie działalności, w tym poprzez jego umieszczenie w katalogu, jako gotowego projektu, możliwego do zakupienia przez klientów usługodawcy.

§ 9. Prawa Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł z Usługodawcą Umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Jeżeli jednak Konsument zgodził się na wykonanie Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, traci prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 8. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Klient wysyła reklamację na adres biuro@projektyelewacji.pl
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.projektyelewacji.pl/polityka_prywatnosci

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.02.2020

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów