PROMOCJA "PROJEKTY ELEWACJI"

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Projekt Elewacji”

 

1

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Projekt Elewacji”, zwanej dalej "Promocją".
 2. Organizatorem Promocji jest Daniel Pisarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: DANEX Daniel Pisarczyk z siedzibą w Łaziska 12, 05-306 Jakubów  Regon: 365102522 NIP: 8222170787, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Promocja prowadzona będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Promocja polega na sprzedaży premiowej, gdzie premię do zakupionych Produktów stanowi zwrot kwoty za zakupiony u Architekta projekt elewacji budynku jednorodzinnego, do wyboru w dwóch opcjach opisanych w Regulaminie.
 5. Sprzedaż Produktów objętych Promocją prowadzona jest tylko i wyłącznie przez Organizatora Promocji.
 6. Towarami objętymi Promocją są towary produkowane przez MAJSTER-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Mieni.
 7. Promocja trwa od 18 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 8. Uczestnictwo w Promocji jest równoznaczne ze znajomością i zaakceptowaniem Regulaminu.
 9. Regulamin Promocji jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
 10. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Organizatora.

2

Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin akcji promocyjnej określający warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania Promocji, sposób informowania o Promocji i jej warunkach.
 2. Projekt – wykonany przez Architekta projekt elewacji budynku jednorodzinnego, do wyboru w dwóch opcjach:
 3. Pakiet Standard- opracowanie 4 elewacji, 2 koncepcje, 2 widoki, 3 serie poprawek, dobór materiałów; koszt 1 450 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych);
 4. Pakiet Maxi- opracowanie 4 elewacji, 3 koncepcje, 2 widoki, 5 serii poprawek, dobór materiałów, wstępny kosztorys + wizualizacja oświetlenia na elewacjach, ujęcie utwardzeń wokół domu- dojście, wjazdy, tarasy; koszt 2 150 zł (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych);
 5. Produkty – zakupione u Organizatora towary niezbędne do wykonania zakupionego Projektu, których zakup potwierdza Dowód zakupu dołączony do Zgłoszenia;
 6. Dowód zakupu - potwierdza dokonanie zakupu Produktów, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

- dowód zakupu jest oryginalny, tzn. został wystawiony przez Organizatora, tj. podmiot faktycznie prowadzący sprzedaż Produktów, którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu i nie zawiera oznak jego sfałszowania,

- dowód zakupu nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści lub ich autentyczności, w szczególności dowód zakupu nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub więcej różnych dowodów zakupu,

- dowód zakupu jest czytelny.

 1. Zwrot – zwrot środków pieniężnych, przeznaczonych przez Uczestnika na jednorazowy zakup wybranego Projektu. Niniejszy zwrot dokonywany jest przez Organizatora na wskazane przez Uczestnika konto bankowe na podstawie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika zgłoszenia, w wysokości kwot widniejących w przekazanej przez Uczestnika umowie zawartej między Uczestnikiem, a Architektem, nie wyższej niż wartość Projektu określonej w niniejszym Regulaminie. Jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie zwrot pieniędzy za jeden projekt;
 2. Zgłoszenie – prawidłowe wypełnienie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 3. Klient lub Uczestnik– każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadająca adres korespondencyjny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dokonująca zakupu Projektu oraz Produktów (na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie), która zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone;.
 4. Architekt – architekt współpracujący z Organizatorem na podstawie Umowy o współpracy z dnia 18 czerwca2019 r - Magdalena Sobczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Biała 4 lok. 46, 00-895 Warszawa, NIP: 8331388545.

 3

Warunki Uczestnictwa

 

 1. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia Promocji ukończyły 18 (osiemnaście) lat. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Promocji oraz podmioty bezpośrednio zaangażowane w organizację Promocji i ich pracownicy a także członkowie ich rodzin.
 3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach Promocji Uczestnik, który spełni wymogi przewidziane Regulaminem, ma możliwość otrzymania zwrotu kwoty za wykonany przez Architekta projekt elewacji budynku jednorodzinnego, do wyboru w dwóch opcjach opisanych w Regulaminie.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:
 5. w okresie od dnia 18 czerwca2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. dokona zakupu Projektu u Architekta (data dokonania zakupu Projektu - decyduje data podpisania umowy między Architektem, a Uczestnikiem),
 6. w okresie od dnia 18 czerwca 2019 r. do dnia 17 stycznia 2020 r. dokona zakupu Produktów będących w ofercie Organizatora. Zgodnie ze specyfikacją przekazaną przez Architekta o wartości co najmniej 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
 7. dokona Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza Promocji i wyśle je wraz z potwierdzeniami zakupu produktów i projektu na adres Organizatora najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r. O dacie przesłania Zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
 8. Zakup Produktów musi być potwierdzony poprzez załączenie do Zgłoszenia Dowodu zakupu.
 9. Zakup Projektu musi być potwierdzony poprzez załączenie do Zgłoszenia umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Architektem. Szczegółowe warunki łączące Architekta z Uczestnikiem zawiera umowa pomiędzy Uczestnikiem a Architektem. Odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy pomiędzy Architektem a Uczestnikiem ponosi Architekt a nie Organizator.
 10. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora promocji.
 11. Udział Klientów w Promocji jest dobrowolny.
 12. Formularz zgłoszeniowy wypełniony nieprawidłowo, w sposób niepełny, nieczytelnie lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą brały udziału w Promocji.
 13. W terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Uczestnika, Organizator

weryfikuje informacje zawarte w dokonanej rejestracji, w szczególności czy zarejestrowane zgłoszenie spełnia warunki Promocji. Organizator może zwrócić się do dowolnego uczestnika Promocji, który dokonał zgłoszenia, z prośbą o przesłanie drogą pocztową oryginału lub drogą e-mail kopii dowodu zakupu Produktu (paragonu lub faktury VAT). W razie nieprzedstawienia w terminie 7 dni, wymaganego zdjęcia dokumentu, zgodnie z wymienioną prośbą Organizatora, uczestnik Promocji traci wszelkie prawa związane ze zgłoszeniem. Prawa te uczestnik Promocji traci również w razie niemożliwości skontaktowania się z nim, z wykorzystaniem wybranych przez przedstawiciela Organizatora danych kontaktowych użytych podczas rejestracji.

 1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Produktów bądź umowy zawartej z Architektem w terminie 30 dni, następuje utrata możliwości uczestnictwa w Promocji.
 2. Każdy uczestnik, w terminie maksymalnie 7 dni po zakończeniu weryfikacji o jakiej mowa powyżej informowany jest w formie wiadomości e-mail o uzyskaniu prawa do zwrotu i zasadach jego wydania.
 3. Zwrot wydawany jest Uczestnikowi w formie przelewu, na rachunek bankowy, podany w zgłoszeniu. W razie niemożności przesłania zwrotu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, traci on prawo do zwrotu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia zniszczone, opóźnione lub zgubione przez pocztę.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo zażądania okazania oryginału dowodu nabycia dokumentującego zakup Projektu oraz zakupu Produktów, w celu potwierdzenia faktu zakupu oraz weryfikacji daty zakupu.
 6. Przystępując do Promocji, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia Regulaminu. Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.

 4

Reklamacje

 

 1. Wszelkie Reklamacje związane z Promocją, należy zgłaszać Organizatorowi od daty rozpoczęcia Promocji, w formie:
 2. mailem na adres: biuro@danexdp.pl, lub
 3. pocztą na adres: DANEX Daniel Pisarczyk, Łaziska 12, 05-306 Jakubów
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, dowód zakupu (w formie papierowej lub skan) jak również dokładny opis zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji i wszelkie okoliczności na poparcie zasadności żądania Klienta.
 5. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Klient składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

 

5

Dane Osobowe

 1. Użyty w regulaminie termin Dane Osobowe oznacza – dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (,,RODO”) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 – t.j.), tj. informacje dotyczące Uczestnika: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres mailowy przetwarzanie przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.
 2. Przystępując do Promocji Uczestnik wskazuje, iż podaje dane dobrowolnie co jest jednak niezbędne do przeprowadzenia Promocji.
 3. DANEX Daniel Pisarczyk z siedzibą w Łaziska 12, 05-306 Jakubów jako administrator danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (,,RODO”) informuje Uczestnika, iż:
 4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia Promocji oraz wzięcia udziału przez Uczestnika w Promocji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań na rzecz osoby której dotyczą oraz zgoda Uczestnika.
 5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia Promocji oraz dokonania Zwrotu pieniędzy i ewentualnych roszczeń wynikających z przeprowadzenia Promocji
 6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna , iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Dane osobowe Uczestnika nie będą poddawane profilowaniu.
 9. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Uczestnikowi praw dotyczących ochrony Danych Osobowych, przesyła on wniosek do Inspektora Danych Osobowych na adres Organizatora.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Regulaminu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Zwrotu pieniędzy i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Zwrotu pieniędzy.
 11. Organizator będący administratorem Danych Osobowych przetwarza dane osobowe dla celów rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, zachowania dokumentacji Promocji do kontroli uprawnionych organów oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Zwrotu pieniędzy. Dane po ich wykorzystaniu dla organizacji lub prowadzenia Promocji, wydania i dokonania rozliczenia Zwrotu pieniędzy zostaną niezwłocznie usunięte.
 12. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi , w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Promocji.
 13. Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli jednak żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Promocji, Organizator uwzględniając takie żądanie wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Promocji.
 14. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich nie podanie lub podanie choćby częściowo nieprawidłowych uniemożliwia udział w Promocji.

6

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie wysyłane zostanie przez osoby nieuprawnione. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, czy danych innej osoby. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi osoba podająca dane.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników.
 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego
 4. Treść niniejszego Regulaminu oraz załączników będzie dostępna na stronie internetowej: www.projektelewacji.pl
 5. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany te zostaną ogłoszone przed Zgłoszeniem się któregokolwiek z Uczestników.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
 8. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej przysługuje Uczestnikowi dopiero po wyczerpaniu określonej w Regulaminie procedury reklamacyjnej.
 9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 10. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.
 11. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały okres niezbędny dla przeprowadzenia Promocji.
 12. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18 czerwca 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Formularz zgłoszenia

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………….

Adres do korespondencji:………………………………………………………………….

Adres mail: ……………………………………………………..

Telefon: …………………………………………

 

Informuję, że zakupiłem/am projekt elewacji domu jednorodzinnego (proszę wybrać odpowiedni):

o Pakiet Standard

o Pakiet Maxi

 

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu pieniędzy za projekt zakupiony na zasadach Regulaminu Akcji Promocyjnej „Projekt Elewacji”:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Zapoznałem/am się z Regulaminem akcji promocyjnej „Projekt Elewacji”

i akceptuję jego treść.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez DANEX dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Promocji.

Dobrowolnie oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem Promocji, który akceptuję

 

Na dowód spełniania warunków promocji w załączeniu przedkładam:

 1. Dowód zakupu produktów*;
 2. Umowę zawartą między Uczestnikiem promocji, a Architektem*.

 

……………………………………………………

Podpis Uczestnika

* można załączyć CZYTELNĄ kopie lub skan